სამეთვალყურეო საბჭო
ჯიმშერ ჩხაიძე
სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

დახასიათება
გოჩა ჩხაიძე
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დახასიათება
ნატალია სტროგანოვა
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი


დირექტორთა საბჭო
დავით ბოჭორიშვილი
გენერალური დირექტორი